Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството
• •
78.00 лв.

инж. Иван Петков — В Сайт безплатни обяви от април 2021

Обява от
Бизнес

Цена: 78.00 лева с ДДС.
--
Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
--
От кого се изисква обучение и документ за Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ, Координатор по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно изискванията на чл.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).


Номер на обявата: 137
Добавена: 5 дек. 2021, в 06:53ч.

Обяви на потребителя инж. Иван Петков